Biuro Kraków - ul. Lea 114/217, 30-133 Kraków, Polska

m.wozniak@primeprive.com

+48 533 991 535

Podatek od nieruchomości

W 2018 r. stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1) Od gruntów:

 1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
  w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,27 zł
  od 1 m2 powierzchni.
 3. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
  i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni.
 4. Zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni.
 5. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.
 6. Pozostałych - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części:

 1. Mieszkalnych - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż wymienionych w załączniku
  nr 2 do uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych
  i zanikających (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2013 r. poz. 1973 z późn. zm.) - 11,55 zł od 1 m2 powierzchni.
 4. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 5. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 6. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 6,93 zł
  od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 7. Związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą
  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017r. poz. 60 i poz. 1428) - 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 8. Zajętych na prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkół – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 9. Zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 10. Pozostałych - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli:

 1. 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Stadionów sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową -
  0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
  i opłatach lokalnych.

tel. 533 991 535

Prime&Prive


Pobierz PDF z artykułem